Reklamácia tovaru a produktov

Zákonná zodpovednosť za vady
Zákonná zodpovednosť dodávateľa za vady tovaru sa riadi ust.§ 411-441, obchodného zákonníka, v platnom znení. Dodávateľ zaručuje, že tovar bude v okamžiku predania bez závad. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare alebo jeho straty či odcudzenia, prechádza na odberateľa v tom okamihu, keď sa tovar dostane do sféry dispozície odberateľa.

Záruka za akosť tovaru
Zodpovednosť za akosť tovaru sa riadi príslušnými právnymi predpismi, hlavne ust.§ 429, obchodného zákonníka, v platnom znení. Doba trvania záruky na tovar je individuálne uvedená pri každej položke na dodacom resp. záručnom liste. Informatívne je tiež uvedená aj pri každej položke v e-shope. Výnimky zo záruky na akosť tovar sú uvedené v týchto VOP, v návode zariadenia, príp. priamo na faktúre. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru po primeranej dobe a spôsobu jeho používania, úmyselné poškodenie tovaru odberateľom alebo treťou osobou, poškodenie tovaru mechanické, tepelné, chemické a elektrické ( úder blesku, prepätie, podpätie, statická a naindukovaná elektrika, prepólovanie ), poškodenie živelnou pohromou, poruchu spôsobenú nevhodným skladovaním, prepravovaním alebo inštaláciou, poškodením zariadenia v dôsledku chybnej inštalácie, poškodenie spôsobené nedodržaním inštalačného návodu, poškodenie spôsobené nevhodnými pracovnými podmienkami a prostredím pre ktoré nie je určený a na tovar, ktorý má porušenú záručnú plombu.

Reklamácie v rámci zákonnej zodpovednosti za vady alebo záruky
Pri tovare dodaného do opravy v rámci zákonne zodpovednosti za vady alebo záruky je vykonané posúdenie vady a jej oprava v najbližšom možnom termíne podľa aktuálneho vyťaženia servisného oddelenia. Na uplatnenie reklamácie v rámci záruky alebo zákonnej zodpovednosti za vady je odberateľ povinný dodať spolu s reklamovaným tovarom doklad o nákupe, ktorý preukazuje, že sa jedná o záručnú opravu alebo opravu vyplývajúcu zo zákonnej zodpovednosti za vady. Pokiaľ doklad o nákupe nepredloží, bude do doby, kým doloží požadované doklady, požadovaná oprava považovaná za mimozáručnú opravu.

Mimozáruční oprava
Mimozáručná oprava je oprava chýb tovaru, na ktoré sa nevzťahuje záruka ani zákonná zodpovednosť za vady tovaru. Pri tovare dodaného na mimozáručnú opravu je odberateľovi vždy účtovaná práca súvisiaca s diagnostikou poruchy. Následne je odberateľ vždy informovaný, či je alebo nie je možná oprava, pokiaľ áno, tak je informovaný o výške sumy za opravu a termín opravy. Za každú začatú hodinu servisného technika bude odberateľovi fakturovaná čiastka 20,- € bez DPH a ďalšie náklady súvisiace s opravou (náhradné diely, v prípade zaslania výrobcovi potom ešte naviac doprava k výrobcovi a naspäť + diagnostika u výrobcu).

Neoprávnená reklamácia
Pri tovare, ktorý je reklamovaný v záručnej dobe a popisovaná porucha nebude dodávateľom zistená, bude reklamácia považovaná za neoprávnenú. V prípade neoprávnenej reklamácie budú odberateľovi vyfakturované všetky náklady súvisiace s neoprávnenou reklamáciou. Za každú začatú hodinu servisného technika bude odberateľovi fakturovaná čiastka 20,- € bez DPH a všetky ďalšie náklady súvisiace s neoprávnenou reklamáciou, vrátane poštovného a balného za zaslanie tovaru späť. V prípade zaslania tovaru výrobcovi, bude odberateľovi účtovaná naviac doprava k výrobcovi a späť, plus diagnostika u výrobcu.

Zrýchlená reklamácia
V prípade požiadavky na zrýchlenú- prednostne vybavenú reklamáciu, bude odberateľovi účtovaný jednorazový poplatok 16,- € bez DPH. Zrýchlená reklamácia je možná len v prípade, že to kapacitne zvláda servisne oddelenie. Zrýchlenú reklamáciu neodporúčame pri zariadeniach, kde pre 100% garanciu funkčnosti sú potrebné časovo náročnejšie testy, jedná sa hlavne o záznamové zariadenia. Pokiaľ bude odberateľ trvať na zrýchlenej reklamácii aj pri tomto type zariadenia, dodávateľ v takom prípade negarantuje 100% funkčnosť.

Zodpovednosť za škodu
Dodávateľ nezodpovedá za priame, nepriame alebo následné škody, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s nákupom, inštaláciou, prevádzkou alebo poruchou kúpeného tovaru (náklady na montáž, demontáž, opravu, stratu očakávaného zisku, stratu času, dopravu a ďalší odvodené škody).