Všeobecné obchodné podmienky VIAKOM SK s.r.o.

(platné od 3.5.2019)

Úvodné ustanovenie
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) ustanovujú záväzné pravidlá pre akýkoľvek obchodný styk medzi dodávateľom a odberateľom, špecifikované nižšie. VOP sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk medzi dodávateľom a odberateľom.

Dodávateľ
VIAKOM SK s.r.o., so sídlom Galvaniho 6, 821 04 - Bratislava, IČO: 51886944, DIČ: 2120826587, IČ DPH: SK2120826587, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 130893/B, zastúpená konateľom spoločnosti pánom Alešom Mrkáčkom oprávneným konať samostatne.

Odberateľ
Odberateľ je podnikateľský subjekt s prideleným platným IČO, ktorý zadal alebo zadáva objednávku v rámci jeho podnikateľskej činnosti. S koncovými spotrebiteľmi neobchodujeme.

Registrácia nového odberateľa
Nový odberateľ sa môže zaregistrovať prostredníctvom e-shopu alebo osobne na obchodnom oddelení. Po overení základných údajov (najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa) bude odberateľovi pridelená zodpovedajúca cenová hladina.

Školenia
Dodávateľ usporadúva zadarmo školenia pre registrovaných odberateľov. Pokiaľ si nevyberiete z aktuálnej ponuky skupinových školení, tak si môžete dohodnúť individuálne školenie na ľubovoľnú tému v našich predvádzacích priestoroch. Po absolvovaní školenia môže byť na žiadosť vystavený certifikát.

Ceny
Ceny za tovar, uverejnené na internetových stránkach www.VIAKOM.sk predstavujú aktuálne platné ceny, ktoré majú prednosť pred cenami uvedenými v tlačenej forme. Všetky ceny sú uvedené bez DPH a neobsahujú náklady za dopravu a balenie. V cene je už zahrnutý poplatok za likvidáciu elektro odpadu a autorská odmenu. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia.

Zľavy
Uvedené verejné ceny na stránkach www.VIAKOM.sk sú odporučené koncové ceny bez DPH. Montážnym firmám z odboru elektro a IT poskytujeme výrazné dealerské zľavy už od prvého nákupu. Ďalšie zľavy je možné poskytnúť na základe dohody, hlavne v prípade vyšších odberov alebo podľa konkrétnej požiadavky.

B2B E-shop
Po zaregistrovaní do e-shopu a nasledujúcom potvrdení registrácie obchodným oddelením, získa odberateľ nasledujúce: možnosť objednávať cez e-shop, informácie o aktuálnych platných individuálnych zľavách a cenách, informácie o skladovej dostupnosti tovaru (na vyžiadanie je možné zobrazovať aj presný počet ks), náhľad do histórie vlastných faktúr a objednávok, možnosť tlače individuálneho cenníka a generovanie XML feedu pre vlastný e-shop.

Ponuka
Radi Vám zadarmo vytvoríme individuálnu cenovú ponuku a poradíme s technickým riešením Vášho projektu. Obvyklá platnosť individuálnej cenovej ponuky je 14 dní, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

Objednávka
Tovar je možné objednať prostredníctvom elektronického obchodu, elektronickej pošty, Slovenskej pošty, telefonicky alebo osobne. Všetky zadané objednávky budú považované za záväzné pre odberateľa. Zadaním objednávky sa tieto VOP stávajú pre odberateľa záväznými. Dodávateľ si vyhradzuje právo objednávku odmietnuť.

Rezervácie
Pokiaľ je vybraný tovar u dodávateľa na sklade v menšom množstve, je možné zadať vopred záväznú rezerváciu tohto tovaru. Bežná doba rezervácie je 14 dní, po dohode max. 30 dní. Po uplynutí tejto doby bude rezervácia bez upozornenia zrušená.

Vypožičanie tovaru
Tovar, ktorý je na sklade, je možné požičať za účelom prezentácie, alebo pre vlastné zoznámenie sa s výrobkom. Bežná doba výpožičky je 10 dní, po dohode max. 30 dní. Podmienkou vypožičania je podpis výpožičného listu a zloženie zálohy vo výške 100% ceny vypožičaného tovaru s DPH. V prípade, že má odberateľ povolenú platbu bezhotovostným prevodom, je možné vypožičať tovar bez zloženia zálohy do výšky prideleného nákupného kreditu. Odberateľ sa zaväzuje tovar vrátiť v dohodnutom termíne, plne funkčný, kompletný a bez známok použitia. V opačnom prípade je odberateľ povinný zaplatiť zmluvný poplatok vo výške ceny vypožičaného tovaru s DPH, uvedenej v cenníku na internetových stránkach www.VIAKOM.sk. Dodávateľ je oprávnený do tejto zmluvnej pokuty započítať zloženú zálohu. Dodávateľ vypožičiava vždy len 1ks z rovnakého typu tovaru. Tovar nie je možné vypožičať za účelom vykrytia alebo výmeny v rámci reklamácie a za účelom ďalšieho poskytnutia tretím osobám.

Platobné podmienky
Tovar je dodávaný na faktúru s úhradou: kartou online, kartou na predajni, v hotovosti na predajni, dobierkou, zálohou vopred a bezhotovostným prevodom so splatnosťou. Platba bezhotovostným prevodom je možná po podpise rámcovej kúpnej zmluvy a pridelení nákupného kreditu. Vo výnimočných prípadoch, hlavne pri štátnych podnikoch, je po dohode dostačujúca namiesto podpisu rámcovej kúpnej zmluvy, záväzná písomná objednávka.

Poskytovateľ online platobných metód je spoločnosť ComGate Payments, a.s.

Kontaktné údaje pre prípadné reklamácie alebo otázky k platbám:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Splatnosť faktúr
Splatnosť faktúr je 14 dní, ak nie je vo faktúre uvedené inak. Pravidelný odberateľ môže mať po dohode splatnosť až 30 dní. Vo výnimočných prípadoch je možné predĺžiť splatnosť až na 90 dní, podmienkou na nastavenie tejto splatnosti je doloženie oprávnenosti požiadavky napr. zmluvou o dielo alebo objednávkou od zákazníka.

Nákupný kredit
Nákupný kredit vyjadruje celkový povolený objem neuhradených splatných faktúr jednotlivého odberateľa vrátane aktívnych výpožičiek bez zálohy. Výška nákupného kreditu (vrátane DPH) sa určí nasledovným spôsobom:
0 EUR - nový odberateľ bez nákupnej histórie, odberateľ so zlou platobnou morálkou
3 tis. EUR - odberateľ s obratom do 10 tis. EUR ročne
6 tis. EUR - odberateľ s obratom do 20 tis. EUR ročne
10 tis. EUR - odberateľ s obratom do 40 tis. EUR ročne
20 tis. EUR - odberateľ s obratom do 100 tis. EUR ročne
„Obratom“ sa rozumie súčet výšky všetkých nákupných cien, ktoré odberateľ zaplatil dodávateľovi za odobraný tovar za určené časové obdobie. Dodávateľ si vyhradzuje právo znížiť alebo úplne odobrať kredit odberateľom so zlou platobnou morálkou alebo v prípade akýchkoľvek pochybností o solventnosti odberateľa. Dodávateľ môže meniť nákupné kredity bez predchádzajúceho upozornenia.

Čísla účtov dodávateľa pre platbu prevodom
ČSOB a.s.: 4026432205 / 7500 (EUR)
IBAN: SK06 7500 0000 0040 2643 2205 SWIFT: CEKOSKBX
Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 - BratislavaDodacie podmienky
Osobný odber tovaru je možný počas pracovnej doby (Po - Pia, 7:30 - 16:00) na centrále Bratislava. Tovar je dodávaný tiež prostredníctvom zmluvného prepravcu. Zasielanie tovaru po SR a ČR obvykle pre dodávateľa zaisťuje spoločnosť DHL Slovensko, tovar na sklade a objednaný do 15:00 hodiny expeduje dodávateľ ešte v ten istý deň. Na zrýchlené dodanie tovaru po Bratislave je možné po dohode využiť kuriéra. Prevzatím dodávky tovaru od dodávateľa (alebo prepravcu) odberateľ prijíma tieto VOP v celom ich rozsahu.

Dopravné a balné
Pri objednávkach presahujúcich čiastku 500,- EUR bez DPH nie je účtované dopravné a balné.
Pri objednávkach nepresahujúcich čiastku 500,- EUR bez DPH je vždy zúčtované dopravné a balné vo výške min 3.50 EUR bez DPH.
Paletová preprava DHL pre ťažké, krehké a objemné zásielky zatím není poskytována naší firmou.
Kuriér po Bratislave – pri objednávkach zasielaných kuriérom, je vždy účtované dopravné a balné vo výške 8,- EUR bez DPH (v prípade dobierky 12,- EUR bez DPH).

Zákonná zodpovednosť za vady
Zákonná zodpovednosť dodávateľa za vady tovaru sa riadi zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení. Dodávateľ zaručuje, že tovar bude v okamihu odovzdania úplne bez chýb. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare alebo jeho straty či odcudzenia prechádza na odberateľa v okamihu, keď sa tovar dostane do sféry dispozície odberateľa.

Záruka za kvalitu tovaru
Zodpovednosť za akosť tovaru sa riadi príslušnými právnymi predpismi, zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. . Doba trvania záruky na tovar je individuálne uvedená pri každej položke na faktúre. Informatívne je tiež uvedená aj pri každej položke v e-shope. Výnimky zo záruky na akosť tovaru sú uvedené v týchto VOP, v návode zariadenia, popr. priamo na faktúre. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru primerané dobe a spôsobu jeho používania, úmyselné poškodenie tovaru odberateľom alebo treťou osobou, poškodenie tovaru mechanicky, tepelne, chemicky a elektricky (úder blesku, prepätie, podpätie, statická a naindukovaná elektrina, prepólovanie), poškodenie živelnou pohromou, poruchu spôsobenú nevhodným skladovaním, prepravovaním alebo inštaláciou, poškodenie zariadenia v dôsledku jeho chybnej inštalácie, poškodenie spôsobené nedodržaním inštalačného návodu, poškodenie spôsobené nevhodnými pracovnými podmienkami a prostredím do ktorého nie je určený a na tovar, ktorý má porušenú záručnú plombu.

Reklamácie v rámci zákonnej zodpovednosti za poruchy alebo záruky
Pri tovare dodanom na opravu v rámci zákonnej zodpovednosti za vady alebo záruky sa vykonáva posúdenie vady a jej oprava v najbližšom možnom termíne podľa aktuálneho vyťaženia servisného oddelenia. Na uplatnenie reklamácie v rámci záruky alebo zákonnej zodpovednosti za vady, je odberateľ povinný dodať spolu s reklamovaným tovarom nákupný doklad, ktorý preukazuje, že sa jedná o záručnú opravu alebo opravu vyplývajúcu zo zákonnej zodpovednosti za vady a popis vady. Pokiaľ doklad nepredloží, bude do doby, kým doloží požadované doklady, požadovaná oprava považovaná za mimozáručnú opravu.

Mimozáručná oprava
Mimozáručná oprava je oprava vady tovaru, na ktorú sa už nevzťahuje záruka ani zákonná zodpovednosť za vady tovaru. Pri tovare dodanom na mimozáručnú opravu, je odberateľovi vždy účtovaná práca súvisiaca s diagnostikou vady. Následne je odberateľ vždy informovaný, či je oprava možná alebo nie, pokiaľ áno, potom je informovaný o výške úhrady za opravu a termín opravy. Za každú začatú hodinu servisného technika bude odberateľovi fakturovaná čiastka 20,- EUR bez DPH a ďalšie náklady súvisiace s opravou (náhradné diely, v prípade zaslania výrobcovi ešte naviac doprava k výrobcovi a späť + diagnostika u výrobcu).

Neoprávnená reklamácia
Pri tovare, ktorý je reklamovaný v záručnej dobe a uvedená vada nebude dodávateľom zistená, bude reklamácia považovaná za neoprávnenú. V prípade neoprávnenej reklamácie budú odberateľovi vyfakturované všetky náklady súvisiace s neoprávnenou reklamáciou. Za každú začatú hodinu servisného technika bude odberateľovi fakturovaná čiastka 20,- EUR bez DPH a všetky ďalšie náklady súvisiace s neoprávnenou reklamáciou, vrátane poštovného a balného za zaslanie tovaru späť. V prípade zaslania výrobcovi, bude odberateľovi zaúčtovaná naviac ešte doprava k výrobcovi a späť a diagnostika u výrobcu.

Zrýchlená reklamácia
V prípade požiadavky na zrýchlenú prednostne vybavenú reklamáciu, bude odberateľovi účtovaný jednorazový poplatok 50,- EUR bez DPH. Zrýchlená reklamácia je možná len v prípade, že to kapacitne zvláda servisné oddelenie. Zrýchlenú reklamáciu neodporúčame pri zariadení, kde sú na 100% garanciu funkčnosti potrebné časovo náročnejšie testy, jedná sa hlavne o záznamové zariadenia. Pokiaľ bude odberateľ trvať na zrýchlenej reklamácii aj pri tomto type zariadenia, dodávateľ v takom prípade negarantuje 100% funkčnosť.

Vrátenie tovaru
Tovar je možné vrátiť do 90 dní a to len v prípade, že je plne funkčný, kompletný, bez známok použitia a dodávateľ s tým súhlasí. Pokiaľ sa jedná o tovar, ktorý je bežne na sklade a pravidelne sa predáva, je pri vrátení do 30 dní vrátených 100% nadobúdacej ceny, od 31 dní do 90 dní 70% nadobúdacej ceny. Pokiaľ sa počas tejto doby zmenila cena produktu, je použitá pre výpočet aktuálna cena produktu v dobe vrátenia. Pokiaľ sa jedná o tovar ktorý je na objednávku, záväznú objednávku, zostavovaný na zákazku, či atypický, teda nie je bežne na sklade, je pri vrátení do 30 dní vrátených 70% nadobúdacej ceny, od 31 dní do 90 dní potom 50% nadobúdacej ceny a to len so súhlasom dodávateľa. V prípade poškodeného obalu bude odberateľovi účtovaná ďalšia zrážka, vo výške 20% z nadobúdacej ceny. V prípade nekompletného či poškodeného tovaru, bude odberateľovi účtovaná cena náhradných dielov, vr. práce servisného technika. V prípade vrátenia tovaru z dôvodu neodstrániteľnej vady výrobku, bude odberateľovi ponúknutá alternatívna náhrada, alebo vrátenie 100% nadobúdacej ceny, podľa voľby odberateľa.

Zodpovednosť za škodu
Dodávateľ nezodpovedá za priame, nepriame alebo následné škody, ktoré kupujúcemu vzniknú v súvislosti s nákupom, inštaláciou, prevádzkou alebo poruchou zakúpeného tovaru (náklady na montáž, demontáž, opravu, stratu očakávaného zisku, stratu času, dopravu a ďalšie odvodené škody).PDF Rámcová kupná zmluva
PDF Všeobecné obchodné podmienky VIAKOM SK s.r.o.